Ökat skydd av blåljuspersonal självklarhet för tryggare familjer

Våra nyheter översvämmas dagligen av hot, hat och våld. Den undre världen utvidgar sina gränser och fler och fler hamnar på dess radar. Ur demokratisynpunkt är det något av det värsta att otryggheten bland vår blåljuspersonal nästan går att ta på.

Ambulans och brandkår kan numera inte ens åka in i vissa av de värst utsatta områdena utan poliseskort. Många tjänstemän vittnar om otrygga arbetssituationer och det är illa i sig. Men när hoten når bortom uniformen och polisbrickan, när det når de man älskar allra mest, kan det knäcka vem som helst.

I maj förra året fick en polisman i Veberöd sin bil sprängd, ett brott som försatte polismannens familj i fara. Det kan inte på något sätt vara accepterat i ett rättssamhälle att lagens väktare hamnar i en situation där de inte vågar utöva sitt ämbete på grund av risken att familjen då hamnar i den organiserade brottslighetens skottlinje.

KDU anser det självklart att även tjänstemäns familjer bör inkluderas i tjänstemannaskyddet. Det skulle innebära högre straff för den som på något sätt ofredar en tjänstemans familj på grund av dennes arbete. Det har även under de senaste åren blivit vanligare att sjukhus tvingats anlita väktare för att upprätthålla säkerhet och trygghet för sin personal och sina patienter.

Det här är en samhällsutveckling som är oerhört tragisk och som på alla sätt måste motverkas. KDU anser att ett utökat tjänstemannaskydd för sjukvårdspersonal, som idag bara täcks av tjänstemannaskydd i ett fåtal delar av sin tjänsteutövning, ska införas. Dels för att trygga arbetssituationen för de som jobbar i vården och som en markering mot de som inte ser vårdinstitutioner som fredade platser för sitt våldsamma beteende.

På sjukhus ska liv räddas, inte förstöras.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD