Nytt arbetsmarknadspolitiskt manifest

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) presenterar idag ett nytt arbetsmarknadspolitiskt manifest med reformer för att fler människor ska kunna gå från utanförskap till arbete.

Det blir allt svårare för lågutbildade att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det går elva sökande på varje enkelt jobb samtidigt som andelen lågutbildade uppgår till 11 procent av arbetskraften. Utmaningen har vuxit sedan flyktingkrisen 2015.

Utrikes födda utgör ca 17 procent av befolkningen, men mer än hälften av de arbetslösa, samtidigt som de mottar ca 60 procent av försörjningsstödet. Efter 15 år är det fortfarande endast 60 procent av flyktingarna och deras anhöriga som förvärvsarbetar.

– Alltför många människor i Sverige hålls idag tillbaka av en stelbent arbetsmarknad. Barn kan gå hela grundskolan utan att se sina föräldrar gå till jobbet en enda dag. För att fler ska få chansen till ett jobb behövs nu en ny regering och en våg av borgerlig jobbpolitik som minskar både risken och kostnaden att anställa, det menar Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU.

KDU föreslår lägre ingångslöner i form av introduktionsanställningar, sänkta arbetsgivaravgifter och radikala förändringar av lagen om anställningsskydd (LAS). Man föreslår exempelvis att turordningsreglerna i LAS avskaffas samt att kravet på saklig grund för uppsägning slopas, liksom företrädesrätten till återanställning. Fackets makt måste dessutom minska på en rad områden eftersom en av anledningarna till de höga ingångslönerna på arbetsmarknaden är fackförbundens oproportionerliga makt.

– Det behövs stora reformer på arbetsmarknaden för att fler ska få chansen att ta makten över sina liv, men också för att Sverige ska vara ett tryggt land. Om inte fler människor får chansen till jobb och egen försörjning riskerar vi en farlig utveckling med växande utanförskap, ökade motsättningar och splittring. För att klara det offentliga åtagandet för polis och sjukvård krävs dessutom att fler jobbar. Färre måste leva på bidrag och bidragskostnaderna måste hållas nere, säger Christian Carlsson.

– Det är uppenbart att statsminister Stefan Löfven och den rödgröna regeringen snarast möjligt måste bytas ut. Sverige förtjänar en borgerlig regering som förstår att värdig vård och fler poliser också kräver en mycket vassare jobbpolitik, avslutar Christian Carlsson.

Kontaktinformation:

Christian Carlsson
Förbundsordförande KDU
076-527 25 31/ christian.carlsson@kdu.se

Fredrik Bergström
Generalsekreterare KDU
076-527 25 34/ fredrik@kdu.se

 

Manifestet
http://www.kdu.se/wp-content/uploads/2017/04/arbetsmarknadspolitiskt-manifest-2016.pdf

Debattartikel av Christian Carlsson och Felix Arnstedt (KDU): “Våga bryta fackens makt”
https://timbro.se/smedjan/kdu-vaga-bryta-fackens-makt/

 

Fler jobb och starkare företag

 

Enklare vägar in på arbetsmarknaden

Inför introduktionsanställningar, dvs. tillåt att man under en begränsad tid jobba till 50 procent av den kollektivavtalade minimilönen och låter hälften av arbetstiden betraktas som tid att lära sig jobbet. Avskaffa dagens ineffektiva subventionerade arbetsmarknadspolitiska åtgärder.


Sänkta kostnader att anställa

· Slopad arbetsgivaravgift för de fem första anställda
· Halverad arbetsgivaravgift för de fem nästa som anställs, dvs. upp till tio anställda.
· Arbetsgivaravgiften i Sverige ska vara lägre än genomsnittet för OECD


Reformera LAS i grunden – inför flexicurity

· Slopa turordningsreglerna i LAS
· Avskaffa kravet på saklig grund för uppsägning
· Skrota företrädesrätten till återanställning
· Förlängd uppsägningstid baserad på anställningstid (upp till sex månader).
· Förstärkt A-kassa så att ersättningsnivån initialt uppgår till 90 procent av inkomsten under den första månaden (upp till en månadsinkomst på 30 000 kr). Därefter bör en snabb avtrappning ske för att öka drivkrafterna att snabbt komma i arbete.
· Både arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsersättningen ska vara tidsbegränsade till ett år så att de inte blir till långsiktiga inkomstkällor eller passiviserar människor.


Minska fackens makt

· Inför en proportionalitetsprincip för strejk och andra fackliga stridsåtgärder.
· Slopa möjligheten till sympatiåtgärder.
· Fackföreningar ska endast kunna utlysa stridsåtgärder om en majoritet av de fackanslutna på arbetsplatsen stödjer förslaget om stridsåtgärder.
· Fackliga möten ska inte ske på betald arbetstid utan arbetsgivarens samtycke.
· Ansvaret för godkännande av arbetsvillkor vid ansökan om arbetstillstånd överförs från facket till en myndighet.

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD