”KDU värnar den svenska modellen”

Grön Ungdom bör ta ett friår från arbetsmarknadspolitiken, skriver Felix Arnstedt (KDU) i en replik till Grön Ungdoms Oliver Björklund.

KDU lanserade nyligen sitt nya arbetsmarknadspolitiska manifest. Manifestet presenterar reformer för att stärka den svenska modellen och individens frihet. Det är en tämligen omfattande rapport som finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida. Om Grön Ungdom nu läst manifestet så framstår den kritik som Oliver Björklund framför på UNT Debatt (28/6 2017) som tämligen förvirrad.

Jag tog mig tiden att läsa den del av Grön Ungdoms arbetsmarknadspolitik som är tillgänglig för allmänheten. Den består av en halv sida text och fem punkter i trendigt typsnitt på färgglatt papper.

Den svenska modellen ger arbetsmarknadens parter det huvudsakliga ansvaret för att reglera anställningsvillkor. Det handlar exempelvis om lönebildning. KDU anser att vi måste värna och utveckla den svenska modellen. Om ansvaret ska ligga på parterna måste det också vara balans mellan arbetsmarknadens parter. Vi blir oroade över att Grön Ungdom i sitt handlingsprogram skriver att de vill flytta ansvaret för arbetstagare från arbetsgivare till staten. Det är ett enormt avsteg från den svenska modellen.

Precis som Grön Ungdom säger så vill KDU ändra dagens arbetslöshetsförsäkring. Vi vill se en mer generös arbetslöshetsförsäkring där ersättningskvoten ska vara 90 procent av inkomsten upp till 30.000 kronor. Detta ska tidsbegränsas till ett års tid. Detta för att kombinera en grundtrygghet med incitament för att återgå i arbete. Vi presenterar inte enskilda förslag som svårligen kan implementeras i Sverige, vi presenterar helhetslösningar för arbetsmarknaden.

Arbetslösheten bland infödda svenskar uppskattas till ungefär fyra procent. Det brukar betecknas som full sysselsättning. Samtidigt är hela 31 procent av svenskar födda utanför EU arbetslösa. Den statliga myndigheten Finanspolitiska rådet har uttalat att ungefär hälften av dem som kommer till Sverige som flyktingar har högst avklarad grundskoleutbildning. Efter 15 år i Sverige är det 60 procent av flyktingarna och deras anhöriga som förvärvsarbetar. Ett barn kan alltså gå hela grundskolan utan att se sina föräldrar gå till jobbet en enda dag.

Att då, som Grön Ungdom, peka på matchningsproblematik är oansvarigt. KDU har dock tydligt presenterat nödvändiga åtgärder både för matchningsproblematiken och de höga trösklarna för lågutbildade. Vi vill utveckla SFX-utbildningarna och få en snabbare valideringsprocess för högutbildade nyanlända. Samtidigt vill vi sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de utan kvalifikationer.

Grön Ungdom står utan svar inför framtidens utmaningar. Trots en högkonjunktur stiger arbetslösheten och deras svar är att regeringen ska fortsätta på samma spår. 32.000 utlovade traineejobb som på tre år inte ens blivit 500 vittnar om att de saknar förmågan att leverera vad som krävs för att inte cementera ett växande utanförskap.

Vad Miljöpartiet gjort för den svenska arbetsmarknaden i regeringsställning är att väcka liv i sin gamla käpphäst friår. Numera betecknat alterneringsår. Det har testats, utvärderats och skrotats. Höga kostnader och negativa effekter på löneutvecklingen för arbetstagare förpassade tanken till papperskorgen.

Det är vår fasta övertygelse att varje människa ska ges frihet och förutsättningar att forma sitt liv och utvecklas i nära gemenskap med andra. Därför krävs ansvarstagande och kunskap för en inkluderande arbetsmarknad. Därför ser vi i KDU gärna att Grön Ungdom tar ett friår från arbetsmarknadspolitiken och i stället låter konstruktiva krafter riva de höga murarna till ett jobb.

Felix Arnstedt
Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD