”Lagstiftningen inte tillräcklig”

Att stödja eller delta i terrorverksamhet får aldrig accepteras och måste vara straffbart. Det är dags att möjliggöra återkallandet av medborgarskap för personer med dubbla medborgarskap som deltar i terrorverksamhet. Den svenska terrorlagstiftning är inte tillräcklig för att lagföra personer som väljer att sympatisera med eller stödja terrorverksamhet. Ytterligare skärpningar av lagen måste göras.

Att ansluta sig till, delta i träning med eller rekrytera medlemmar till terrororganisationer måste straffa sig. Regeringens passivitet och naivitet inför hotet från terrorism och återvändande personer från så kallade ”terrorresor” är skrämmande. Flera åtgärder måste till för att Sverige ska stå bättre rustade än idag mot hotet från terrorismen.

Enligt SÄPO rör det sig om över 300 svenska medborgare som rest utomlands för att ansluta sig till en terrorstämplad organisation. Att svenska medborgare väljer att resa utomlands och ansluta sig till en terrorstämplad organisation är ett allvarligt problem och ett hot mot Sveriges säkerhet. Dels orsakar dessa personer lidande för de människor i det land de åker till men utgör också ett hot mot Sveriges säkerhet då de återvänder till Sverige. Ett sådant hot mot Sverige måste tas på största allvar och de personer som åker ner för att kriga med en terrororganisation ska dömas för landsförräderi.

Vi i Kristdemokratiska ungdomsförbundet anser att de svenska medborgarna med dubbla medborgarskap som begår terrorbrott måste kunna få sitt svenska medborgarskap återkallat och utvisas får Sverige. För de svenska medborgare utan dubbla medborgarskap som döms för terrorbrott enligt svensk lag måste åläggas ett tidsbegränsat utreseförbud efter avtjänat straff för att förhindra framtida terrorresor. Att delta i terrorverksamhet, träna med eller rekrytera personer till terrororganisationer och uppmuntran till terrorbrott måste vara straffbart och med kännbara straff.

Den ökade terrorismen är ett allvarligt hot mot den fria världen. Deras agenda är klar och deras mål är att sprida skräck och störta den fria demokratiska världen. Ondskan skall aldrig få segra. Vi måste stå upp för och försvara de värderingar som byggt de västerländska demokratierna starka genom historien. Kristdemokratiska ungdomsförbundet vill se förändringar av svensk terrorlagstiftning, utökade möjligheter för polisen att beslagta pass och få militären till hjälp vid händelse av terrordåd i Sverige samt möjliggöra att döma terrorister för landsförräderi. Samtliga åtgärder är nödvändiga för att stå bättre rustade mot terrorismen. Regeringens passivitet och naivitet inför hotet från terrorismen är skrämmande. Dags att agera.

Eric Dicksson
Rättspolitisk talesperson
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD